De ce Patriarhia Romana nu este ORTODOXA

E-mail Print PDF

Voi enumera motivele pentru care Patriarhia Romana nu mai face parte din Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica a lui Hristos:

1. a recunoscut şi aplicat în mod schismatic calendarul gregorian, căzând sub anatemele rostite de Sfinţii Părinţi; ( Noul calendar a fost condamnat de mai multe ori de către Sfinţii Părinţi. Astfel el a fost dat ANATHEMEI de către Patriarhii Răsăritului în cadrul a trei Sinoade, în 1583 1587 şi 1593. De asemenea a fost condamnat sinodical iarăşi în 1722, 1827, 1848, 1895 şi 1904. Nimeni, niciodată, nu a ridicat anathemele şi condamnările puse asupra noului calendar.)
2. a colaborat şi recunoscut supremaţia puterii civile anticreştine asupra Bisericii, căzând în erezia serghianistă;
3. a recunoscut validitatea tainelor romano-catolicilor şi greco-catolicilor semnând acorduri în acest sens: cu uniaţii în 1947 când aceştia au fost primiţi necanonic- mai exact ANTICANONIC- în B.O.R., cu papistaşii la Balamand la începutul anilor 90, apoi în 1999 la vizita papei Ioan Paul al II-lea în România;
4. a recunoscut validitatea hirotoniilor anglicane : în 1935, la Bucureşti se încheie un acord preliminar privind recunoaşterea validităţii hirotoniilor anglicane; apoi acest acord a fost definitivat în inunie 1966 la Lambeth, când Patriarhul Justinian- de orientare marxist-leninistă- şi Arhiepiscopul anglican de Canterbury semnează „Comunicatul comun”;
5. promovarea ereziei ecumeniste. În 1961 B.O.R. –ul devine parte integrantă din Consiliul mondial al „Bisericilor” ( C.M.B. sau în engleză W.C.C.). de atunci această erezie a fost intens promovată în Seminariile Teologice, în Facultăţile de teologie e.t.c.;
6. promovează şi practică rugăciunile în comun cu erticii, practică condamnată aspru de Sfintele Canoane şi de Sfinţii Părinţi;
7. tolerează şi iartă ierarhi ce binecuvintează şi promovează activităţi de „evanghelizare” ale ereticilor în interiorul turmei ortodoxe; am în vedere în mod deosebit cazul Corneanu, care după ce s-a împărtăşit cu papistaşii şi uniaţii, înainte cu trei zile de a fi judecat în Sinod, a „ binecuvântat” misiunea baptiştilor în Timişoara, Arad şi în tot Banatul; apoi după ce a fost iertat, a susţinut misiunea scientologilor- sunt înregistrări şi documente care atestă aceste fapte;
8. a recunoscut pe ereticii monofiziţi, care se află sub anatemele a 4 sfinte Sinoade Ecumenice, ca fiind ortodocşi, deşi nici până în prezent aceştia nu au lepădat cu totul erezia monofizită şi nu mărturisesc crezul de la Calcedon, întrucât ei consideră pe Sfinţii Părinţi participanţi la acest Sfânt Sobor ca fiind „ Înşelaţi”;
9. permite ca în Sfintele Biserici să se ţină slujbe neortodoxe de către eretici (romano-catolici, monofiziţi e.t.c) dar şi de către masoni- cum s-a întâmplat în Catedrala din Timişoara ;
10. a recunoscut în iunie 2006 botezul ereticilor ( romano-catolici, greco- catolici, anglicani, monofiziţi, lutherani, congregaţionişti şi UNITARIENI- aceştia din urmă NEAGĂ SFÂNTA TREIME, CONSIDERÂND IDOLATRIE ÎNCHINAREA LA EA).[1] Textul înţelegerii scrie: „Suntem de acord, împreună, să recunoaştem Taina Botezului administrată în biserica fiecăruia dintre noi şi să promovăm folosirea Certificatului de Botez comun. Semnează: Biserica Anglicană a Australiei, Biserica Ortodoxă Antiohiană, Biserica Apostolică Armeană, Federaţia Congregaţională a Australiei, Arhidioceza Ortodoxă Greacă a Australiei, Biserica Lutherană a Australiei, Biserica Romano-Catolică din Australia, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Unitariană din Australia”. Documentul complet se găseşte la pagina de internet a NCCA:
www.ncca.org.au/_data/page/2/A_National_Covenant_July_041.doc.
11. alegerea ierarhilor se face cu implicarea politicienilor, deşi acest lucru este aspru condamnat de canoanele bisericii. Astfel, ierarhii care îndrăznesc să ia scaunul episcopal apelând la ajutorul conducerii politice a statului, sunt CATERISIŢI ŞI NEÎMPĂRTĂŞIŢI, şi ei şi cei care se împărtăşesc cu ei. TOŢI PATRIARHII B.O.R. AU APELAT LA AJUTORUL CONDUCERII LAICE, SECULARE PENTRU A-ŞI OBŢINE SCAUNELE VLĂDICEŞTI! Daniel Ciobotea se afişează public cu masoni declaraţi din conducerea statului, iar aceştia nu-şi ascund ajutorul pe care l-au oferit lui Daniel pentru ca acesta să ajungă Patriarh.

Enciclică a Patriarhiei Ecumenice din 1756:

„Chiril, din mila lui Dumnezeu arhiepiscopul Constantinopolului şi patriarh ecumenic: preacinstiţilor clerici, care sunteţi cu noi în Biserica lui Hristos, har şi pace vouă de la Dumnezeu. Noi, pre care ne-a învrednicit Dumnezeu Sfântul, să ne aflăm în faţa acestui tron apostolesc şi patriarhicesc, pentru ca să păzim cu credinţă fierbinte şi evlavie preasfânta Credinţă Ortodoxă, pre care am primit-o de la Sfinţii Apostoli şi de la cele şapte Sfinte Soboare ecumenice, împreună cu dogmele celor şapte Taine ale Sfintei noastre Biserici Apostoleşti şi Soborniceşti de Răsărit, şi acestea să le ţinem curate şi nepătate; după cum de sus şi de la început Biserica lui Dumnezeu Ie-a primit de la Sfinţii Apostoli, neclintite, fără să adauge sau să scoată nici un cuvânt până astăzi şi nici până la sfârşitul veacului acestuia, le păstrează curate ca pre Mireasa Domnului nostru Iisus Hristos; pentru acest pericol, ne-am hotărât să primim a ne supune lui Dumnezeu mai mult şi nu oamenilor.

Mai întâi, ca să păzim apostoleştile şi soborniceştile canoane nemişcate şi neştirbite după cum le-am apucat.

Al doilea, ca luând toate armele Duhului Sfânt, să ne ridicăm cu înfricoşat blestem şi veşnică anatemă împotriva acelora care au îndrăznit să facă pogorământ şi să primească cât suntem în viată şi după moartea noastră până la sfârşit orice adăugare ori scoatere (schimbare).

Deci, cu puterea şi harul Preasfântului Duh Dătătorul-de-viaţă, dispreţuim şi aruncăm cu desăvârşire acea spurcată şi necurată şi hulitoare şi neaprobată, cea nelegiuită alcătuită scrisoare ereticească, şi mergem după sfântul apostol Pavel, carele zice: „Oricine vă va vesti vouă altele afară de cele ce aţi apucat şi afară de cele ce v-am vestit vouă, măcar înger din Cer, sau înşine noi, anatema să fie”, după cum şi la canoanele sfintelor Soboare se zice: „oricare ar adăuga sau ar şterge un cuvânt, acela să fie anatema de şapte ori”.

Şi aşa ne-am hotărât cu tot sfinţitul cler, carele e cu noi şi cu adunarea creştinească, să-i dăm anatemei de trei ori; fie că sunt din rândul clericilor, fie al laicilor (mirenilor), despărţiţi sunt de la Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, blestemaţi şi neiertaţi, iar după moarte să nu putrezească. Pietrele şi fierul sa putrezească, dar ei niciodată; să moştenească lepra lui Chiezi şi să se spânzure ca Iuda, să fie suspinând şi tremurând pre pământ ca şi Cain, mânia lui Dumnezeu să cadă pre capetele lor, să fie la un loc cu Iuda şi iudeii cei luptători de Dumnezeu, să crape pământul şi să-i înghită ca pre Datan şi Aviron. îngerul Domnului să-i gonească pre ei cu sabia in toate zilele vieţii lor şi toate blestemele Patriarhilor şi ale Soboarelor să cadă peste dânşii, să fie veşnic sub anatemă şi în focul veşnic. Amin!”

Gândiţi-vă bine şi vedeţi care din aceste blesteme au venit peste noi şi câte au să mai fie, dacă nu ne vom pocăi şi nu ne vom întoarce la dreapta credinţă.

„Oricine se abate şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învăţătura Lui, acela are şi pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele.” (II Ioan 1, 9-11) „Oricine se abate şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învăţătura Lui, acela are şi pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele.” (II Ioan 1, 9-11)

„Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.” (Romani 16, 17)

„Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!” (Galateni 1, 9)

„Pe ereticii cei nelegiuiţi, care nu se pocăiesc, afurisiţi-i şi-i lepădaţi de ceilalţi credincioşi, aducînd la cunoştinţă publică îndepărtarea lor din Biserica lui Dumnezeu şi porunciţi credincioşilor să se ferească cu desăvîrşire de ei, şi să nu se întovărăşească cu ei nici la vorbă, nici la rugăciune, căci ei sunt potrivnici şi duşmani ai Bisericii, strică turma lui Hristos şi batjocoresc moştenirea credinţei.“ (Const. Apost. VI, 18)

„Oricine va mînca cu ereticii, sau va bea, sau va face prieteşug şi dragoste şi adunare, ce se zice cu armenii (monofiziţi, n. n) sau alţii ca dînşii, unii ca aceia anatema să fie.“ (Canonul 70 de la Soborul Antiohiei)

„Dreptslăvitorii creştini se cuvine a se feri de eretici, şi slujirile lor a le urî. Iar mai vîrtos însuşi ereticii se cuvine a se mustra şi a se înţelepţi de către Episcopi şi Presbiteri, doar cumva vor înţelege şi se vor întoarce din rătăcirea lor. Pentru aceasta şi Canonul acesta rînduieşte, că, oricare Episcop, sau Presbiter, ar primi ca de drept şi adevărat botezul ereticilor sau jertfa ceea ce se proaduce de dînşii, unul ca acesta, poruncim ca să se caterisească. Fiindcă ce conglăsuire are Hristos cu diavolul? Sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios? Căci cei ce primesc cele de către eretici, sau şi ei au aceleaşi socoteli ale acelora, sau cel puţin nu au osîrdie spre a-i scoate pe dînşii din cacodoxia (credinţa cea rea – n. n.) lor. Că cei ce bine voiesc (adică se învoiesc) la slujbele acelora, cum pot a-i mustra pe ei ca să lepede eresul lor cel cacodox şi rătăcit?” (Tîlcuire la Canonul 46 Apostolesc, Pidalion)

Despre părtăşia cu ereticii, Sfîntul Teodor Studitul spune: „În legătură cu cele rînduite de Sfinţii Părinţi trebuie spus că nici a petrece, nici a mînca, nici a cînta împreună, nici a avea vreo părtăşie cu ei nu am primit, ci ‹‹Vai!›› se rosteşte asupra celor care au părtăşie cu ei, fie şi doar la mîncare sau băutură sau simplă relaţie.”

Iar Sfîntul Ierarh Ioan Gură de Aur spune: „Auziţi toţi care mîncaţi împreună cu ereticii, hotărăre dureroasă: sînteţi vrăjmaşi ai lui Hristos. Căci nici cel ce este prieten cu vrăjmaşii împăratului nu poate să fie prieten al împăratului; şi nu se învredniceşte de viaţă, ci piere împreună cu vrăjmaşii şi suferă şi mai rele.”

"Cu o voce măreaţă, Sfîntul Ioan Hrisostom a declarat că nu doar ereticii, ci şi aceia care se menţin în comuniune cu aceştia, sînt duşmani ai lui Dumnezeu." (Sf. Teodor Studitul - Scrisoare către stareţul Teofil).

E suficient să spunem că criteriul de bază al eclesiologiei Ortodoxe este încetarea comuniunii cu episcopii eretici. Acest criteriu se aplică chiar şi înainte de condamnarea episcopilor respectivi de Sinodul Ecumenic, după cum vedem în pilda Sfîntului Maxim care a rupt comuniunea înainte de osîndirea ereziei monoenergismului şi monotelismului de către al şaselea Sinod Ecumenic.

Urmarea înţeleaptă a acestor principii în situaţia care s-a creat la ora actuală ar trebui să fie evidentă. Oricine se consideră Creştin Ortodox trebuie să iasă din comuniunea cu episcopul care predică, participă sau promovează, direct sau indirect, ecumenismul şi să se unească cu Creştinii Ortodocşi care au încetat comuniunea eclesiologică cu astfel de episcopi. Acei Creştini sînt Adevăraţii Creştini Ortodocşi, care au respins erezia ecumenismului din momentul apariţiei sale şi nu şi-au permis în nici un fel să fie pîngăriţi de comuniunea cu episcopii care schimbă credinţa apostolică. Făcînd acest pas, nou-calendariştii, despărţiţi de eretici şi uniţi cu comunitatea Ortodoxă, vor urma calea Sfinţilor Părinţi.

_____________________________________

Note:

[1]Iată ce scrie în cartea de Drept Canonic Bisericesc, de arhid. Prof. Dr. IOAN FLOCA : „În cazul special al Sfântului Botez, el nu poate  fi recunoscut ca valid prin NICI UN FEL DE ICONOMIE a acelora care l-au primit de la ANTITRINITARIENI...”, p.120. Deşi ecumenist  şi modernist, d-l Ioan Floca are dreptate, respectând în acest punct Sfânta Tradiţie a Bisericii.

 

Facebook

Contact

Manastirea Adormirea Maicii Domnului Bucuresti

  • Adresa: Str. Televiziunii, nr. 13, sector 6
  • Email: amdmamd@yahoo.com
  • Telefon: 0784.291.624