Paraclisul Sf. Mare Mucenic Mina

E-mail Print PDF

~~ 11 / 24 Noiembrie ~~

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieste (de 12 ori)

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă. Bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău Doamne, Mina, întru nevoinţa sa cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria ta pe muncitori a surpat, zdrobit-a şi ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre. (de două ori)

Slavă… Şi acum…

Niciodată nu vom tăcea noi nevrednicii, a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu, că de nu ai fi stătut tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.


Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei.

Canonul Sfantului Mare Mucenic Mina

Irmos: Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul, şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici, şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei bucurându-mă.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mie, celui ce pomenesc minunile Tale cele viteze, Mina pururea pomenite, roagă-te să mi se trimită strălucire de lumină dătătoare, gonind norul necunoştinţei mele!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Dorind a vedea nemurirea ce va să vie, ai voit a muri Mucenice, muncindu-te, râvnind patimile Celui ce pe moarte cu moarte a surpat, Mina fericite!

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nesuferind, pururea preafericite, a vedea ocărând pe Dumnezeu, te-ai depărtat petrecând în munţi, gătindu-te pe sine spre chinuire şi nevoinţe, pe care le-ai suferit cu gând întărit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Ca o masă însufleţită ai încăput în tine Pâinea Vieţii noastre, că pe rug nu te-ai ars şi ca o vie neadăpată, odrăsleşti strugurul cel nelucrat, ceea ce eşti fără de prihană.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Nu întru bogăţie şi putere şi bogăţie să ne lăudam, ci întru Tine, înţelepciunea cea ipostatică, Hristoase, că nu este sfânt afară de Tine!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întărindu-se tiranul de cuvintele tale preaînţelepte, te chinuia pe tine fără milă, cu vine de bou crude, socotind că te va pleca cu acelea, Mina fericite!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Uitându-te cu ochii cei gânditori către Domnul, ai suferit îngreuierea caznelor trupului, cele cu multă greutate, cu vitejia gândului, Mucenice Mina!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nespăimântându-te de durerea cea mare a caznelor, având râvnă dumnezeiască, ai mers către nevoinţe strigând: „Necăutându-mă nimeni, am venit de sine-mi chemat!”.

Şi acum şi purururea şi în vecii vecilor. Amin!

Din porţile iadului m-a scos Cel ce s-a întrupat din tine, primind moarte de bunăvoie, fiind eu omorât de mâncarea cea rea a lemnului, ceea ce eşti cu totul fără de prihană!

După a 3-a şi a 6-a cântare:

Mântuieşte din primejdii pe cei ce cu credinţă curată aleargă către tine, ca şi către un gata-ajutător în nevoi! Caută cu milostivire, cea cu totul minunată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu!

Doamne miluieste! (12 ori)

Egiptul care mai înainte era biruit de cumplitul întuneric al cunoştinţei, de Dumnezeu înţelepţite Mina, pe tine te-a răsărit luminător a toată lumea, care goneşti cu tot dinadinsul noaptea nedumnezeirii, fericite, cu razele dumnezeieştii tale pătimiri. De aceea luminat prăznuim ziua Ta cea purtătoare de lumină şi cinstită, şi cu osârdie strigăm ţie, podoaba pătimitorilor: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de păcate, celor ce cu credinţă prăznuiesc pomenirea ta!

Cântarea a 4-a:


Irmos: Cel ce şade întru slavă pe Scaunul Dumnezeirii pe norul uşor a venit, Iisus cel Îndumnezeit, din Preacurată Fecioară, şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!


Cu stropirea sângiuirilor tale, ai stins jăratecul multor dumnezei, tabăra dracilor s-a cufundat, iar biserica lui Dumnezeu s-a adăpat, mucenice prefericite Mina, vrednicule de laudă!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu spânzurarea pe lemn, mucenice, închipuieşti patima Crucii care a omorât pe şarpele cel amar; iar şuviţele răbdându-le, preaviteazule, îţi pricinuiesc desfătarile cele din ceruri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lăudat-ai ispita în dureri peste fire, pătimitorule, căci cu dragostea cea dumnezeiască biruindu-ti firea, Mina, te îndemnai a sârgui către cazne cu bucurie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Născut-ai pe Dumnezeu, Care S-a întrupat negrăit, zidindu-şi casa din sângiuirile Tale, pe cel ce se cunoaşte în două firi şi în două voiri, după cuviinţa dumnezeiască, ceea ce eşti neispitită de nuntă.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Necredincioşii nu vor vedea slava Ta, iar noi pe Tine, Unule-Născut, strălucirea Dumnezeirii Tatălui, de noapte minecând Te lăudăm, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Strălucit-ai cu razele cele luminoase ale muceniciei, întunecând nedumnezeirea cea împîclită, preaînţelepte şi ai luminat plinirile credincioşilor, pătimitorule Mina, prealăudate! (2 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pierdutu-s-a toată gândirea vrăjmaşilor cu răbdarea ta cea tare; nici foamea, nici bătăile, nici arsura, nici iuţimea spinilor nu au tocit osârdia ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Născându-se din tine Izbăvitorul mai presus de fire, mă înnoieşte pe mine, cel stricat, izbăvindu-mă din blestemul cel de demult, Maică a lui Dumnezeu Preacurată, pe Care roagă-L să ne mântuim!

Cântarea a 6-a:

Irmos: Închipuind mai înainte în chit, Prorocul Iona, îngroparea Ta cea de trei zile, rugându-se strigă: „Din stricăciune izbăveşte-mă, Iisuse împărate al Puterilor!”

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fără de dureri rămâi, arzându-te în foc, şi frecându-ţi coastele cu sfori de păr; că fiind cu tine darul cel dumnezeiesc, te întărea pe tine, Mina.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Stătut-ai înaintea divanurilor celor tiraneşti judecându-te şi vădind înşelăciunea, Mina, pururea fericite, iar pe sine-ţi te-ai dat a fii stâlp de bunăcredinţă credinciosilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sudorile patimilor tale te-ai uscat înşelăciunea idolilor şi pe sine te-ai făcut lăcaş Cinstitei Treimi, Mina pătimitorule, vrednic de minune!

Si acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Vindecă patimile cele nevindecate ale sufletului meu, Preacurată, cu doctoria bunătăţii tale, ceea ce ai născut celor ce sunt în lume pe bunul şi Mântuitorul Iisus!

Stihiri:

Mântuieşte din primejdii, Mina Mucenice, pe cei ce cu credinţă curată aleargă la tine ca şi către un gata-ajutător întru nevoi.

Caută cu milostivire, cea cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Din oastea cea vremelnică te-a răpit şi celei nestricăcioase te-a arătat părtaş pe tine, purtătorule de chinuri Mina, Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce este mucenicilor nestricată cunună.

Prochimen (glasul al 4-lea):

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israil.

Stih: Sfinţilor celor ce sunt în pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile întru dânşii.


Din Evanghelia de la Luca (21: 12-19) citire

Zis-a Domnul:
Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. Şi va fi vouă spre mărturie. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. Şi păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru rugăciunile purtătorului de nevoinţă, Marelui Mucenic Mina, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte multimea păcatelor noastre!

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.


Stihirea, Glas 8:

Podobie: O, preaslavita….


Mucenice Mina, pururea pomenite, tu pentru dragostea lui Hristos ai părăsit iubirea lumii, şi oştirea cea pieritoare, şi întunericul idolilor şi sfaturile păgânilor, numarându-te împreună cu oştirea celor aleşi ai Lui; pentru aceasta te-ai arătat foarte cu adevarat nebiruit, mucenice, pătimind pentru Domnul.

Cântarea a 7-a:

Irmos: Cel ce ai izbavit din foc pe tinerii lui Avraam şi ai ucis pe Haldeii care fără dreptate prigoneau pe cei drepti, prealaudate Doamne, bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeu Parintilor nostri!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!


Cu ranile impreuna ai lepadat hainele de piele ale pacatului si te-ai imbracat cu podoaba care nu mai primeste invechire, pe care s-a tesut darul ce s-a aratat.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu aprinderea nevointelor tale celor tari şi cinstite, s-a facut cenusa nedumnezeirea cea spinoasa şi vicleana; şi cu curgerile singiuirilor tale se stinge vapaia nestiintei celei inaltate, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.


Având daruri indestulate, izvorasti şi faceri de minuni celor ce savarsesc cinstitul tau praznic, Mina, vrednicule de minune, şi dimpreuna lucrezi celor ce canta: Dumnezeu Parintilor nostri, bine eşti cuvântat!

Şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin!

Bine este cuvântat rodul cel blagoslovit al pantecelui tau, pe care-L binecuvânteaza toate puterile ceresti şi adunarile pamintenilor, Care ne-a izbavit pe noi din blestemul cel de demult, binecuvântata!

Cântarea a 8-a:


Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum săvârşită; pe toată lumea a ridicat să-Ţi cânte Ţie: Pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Arătatu-te-ai ca o pâine ce se coace în mijlocul focului celui aprins, ca o jertfă fără de prihană, ca o înjunghiere deplină, arzându-te ca o jertfă însufleţită şi dând dumnezeiască mireasmă, pe care Dumnezeu a mirosit-o, Mina, slugă a lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!


Târându-te, mucenice, şi cu spini inghimpaţi împungându-te, ai sfărâmat boldurile vrăjmaşului; şi cu sabia tăindu-te, ca într-o uimire, cu armele credinţei ai tăiat capetele celor fără de lege, cantând: Binecuvântaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!

Dezlegându-te de trup cu tăierea sabiei, mai desăvârşit te-ai legat, mucenice, cu dragostea Stăpânului tău; şi îndumnezeindu-te acum, Îl vezi faţa către faţă, Mina, şi Lui Îi cânţi: Pe Domnul lăudaţi făpturile, si-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Se sălăsluieşte în pântecele tău, mai presus de cuvânt, cel ce cu cuvântul a zidit toată lumea şi Se vede prunc născându-Se din Tine preacurată, cel născut din tatăl mai înainte de veci, pe care toată lumea Îl binecuvântează şi Îl măreşte întru toţi vecii, Născătoare de Dumnezeu!

Cântarea a 9-a:

Irmos: Eva, prin boala neascultării, blestem a adus, iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla zămislirii, binecuvântare ai inflorit lumii; pentru aceasta toţi te mărim.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!


Pământul a acoperit acum trupul tău cel tare, care s-a chinuit, fericite, iar Cerul îţi poartă duhul, veselindu-se cu sufletele mucenicilor şi luminându-se cu mărire luminată; pentru aceea cu toţii te fericim pe tine, Mina!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Împreună cu îngerii locuieşti întru lumină, că ai iubit vieţuirea întocmai cu îngerii, Mina; şi cu gând curăţit, vezi veselia Domnului, luminându-te din destul cu vărsările de lumină cele de acolo, vrednicule de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Văzând pe Hristos pe Care L-ai dorit, prealăudate, te îndumnezeieşti şi ajungând la dorirea cea desăvârşită, ai încetat de a mai dori, Mina; adu-ţi dar aminte de noi, cei ce săvârşim cu dragoste pomenirea ta cea preasfântă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Născut-ai nouă, Maică Fecioară, pe Dumnezeu Cuvântul, cu trup după ipostasul nostru; pentru aceea te propovăduim cu inima şi cu limba adevărată Născătoare de Dumnezeu, şi grăim către Tine, cu glasul lui Gavriil strigând: Bucură-Te, Stăpâna tuturor!

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea-nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decat Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevarat Născătoare de Dumnezeu, te mărim!

Şi măririle:

Cere pace de la Dumnezeu, unirea minţii, acoperamint, până la sfârşit răbdare, mântuire sufletelor noastre, nouă robilor tăi, întru slava Domnului, Mucenice Mina!

Având biserica ta cea sfinţită, Mina Mucenice, ca pe un turn înainte gândit. Către acesta scăpăm în vremea primejdiilor şi de toată supărarea ne izbăvim.

Toate oştile îngereşti, Mergătorule înainte al Domnului, cei 12 apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (3 ori)

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie Ţie, ca unui Stăpân, noi robii tăi.

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbaveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Troparul Sfântului Mina:

Mucenicul Tau Doamne, întru nevoinţa sa cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori i-a surpat, zdrobit-a şi ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre!

Rugăciune către Sfântul Mina:

Pe toţi cei ce cinstim şi sărutăm dumnezeiasca Ta icoană, mucenice Mina, de toată înconjurarea izbăveşte-ne cu solirile tale, şi de năvălirea celor de altă seminţie şi de foamete şi de ciumă şi de boală, de sabie, de ardere, de toate nevoile, ca întru cântări de mulţumire, ca pe un de obşte al nostru factor de bine, neincetat pe tine să te marim. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne sub acoperământul tău!

Amin!

Şi apoi se face optustul.

Facebook

Contact

Manastirea Adormirea Maicii Domnului Bucuresti

  • Adresa: Str. Televiziunii, nr. 13, sector 6
  • Email: amdmamd@yahoo.com
  • Telefon: 0784.291.624